:םוקימ 
ףוחה ךרואל ברעמב הצעומה תולובג
לחנ דעו ןופצב םירתוחה ץוביקמ
ץוביקמ חרזמב וליאו םורדב הרדח
תב דעו למרכה ימורמב ןרוא תיב
.חרזמ םורדב המלש
 
 
1951  :המקה תנש 
.םנוד 180,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 15,200  
:היסולכוא 
---  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
.םיל למרכה ןיב יפרגואיגה ומוקימ  
:תושרה תבותכ 
.נ.ד ,למרכ ןיע ,למרכה ףוח תירוזא הצעומ
:ןופלט ,30860 .דוקימ ,למרכה ףוח
04-9841789 :סקפ ,04-9845200
 
 
  תימוקמה תושרה רתא
למרכה ףוח .א.מ רתא