:םוקימ 
תג-תירקל ןופצב םאר תמוצ ןיב
תמוצו חרזמב ןירבוג-תיב ,םורדב
.ברעמב יתעבג
 
 
1952  :המקה תנש 
םישוג ינשב םנוד 230,000
.םייזכרמ 
:טופיש חטש 
.םיבשות 5,000  
:היסולכוא 
---  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
הדקפמ היהש ,'באוי' הנוכש ,ל"ז ונבוד קחצי
חצנוה ומש .תואמצעה תמחלמב הבגנ לש ןושארה
בגנל ךרדה תחיתפל עצבמה - "באוי עצבמ"ב םג
.1948 רבמטפסב לחהש ,תואמצעה תמחלמב
 
:תושרה תבותכ 
.דוקימ ,םימקש .נ.ד ,באוי תירוזא הצעומ
08-8501679 :סקפ ,08-8500777 :ןופלט ,79835