:םוקימ 
וקה לע ןורבח ירה תודרוממ ערתשמ
תדוצממ 'מ -500כ דעו (1967) קוריה
.באוי
 
 
1955  :המקה תנש 
.םנוד 500,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 6,000  
:היסולכוא 
.םיבשות 25,000  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
תוביבסב רצבמ ריע "שיכל" תיארקמה ריעה ש"עמ
.הדוהיב ןירבוג תיב
 
:תושרה תבותכ 
שיכל .נ.ד ,הרוהנ ,שיכל תירוזא הצעומ
,07-6871666 :ןופלט ,79340 .דוקימ ,םורד
07-6848176 :סקפ