:םוקימ 
זוע תעבגל ןופצב םענקי ןיב
.ברעמ-םורדב דעלגו חרזמ-םורדב
 
 
1945  :המקה תנש 
.םנוד 170,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 9,600  
:היסולכוא 
---  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
ימיב הז רוזאב רתויב הבושחה ריעה םש לע
.הביבסה ינפ לע טלוב הליתו םדק
 
:תושרה תבותכ 
.ד.ת ,ודיגמ לבח .נ.ד ,ודיגמ תירוזא הצעומ
,04-9891153/4 :ןופלט ,18120 הלופע ,90001
04-9893757 :סקפ