:םוקימ 
ןיבל וחירי דרו בשומ ןיב ערתשמ
.םלש הפצמ ץוביק
 
 
1974  :המקה תנש 
.םנוד ףלא 75,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 1,000  
:היסולכוא 
---  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
.ןארמוקב ולגתנש תוזונגה תוליגמה  
:תושרה תבותכ 
,ןדריה רככ .נ.ד ,תוליגמ תירוזא הצעומ
:סקפ ,02-9943222 :ןופלט ,90668 .דוקימ
02-9943223