:םוקימ 
רה םורדב תאצמנ ןימינב הטמ .א.מ
.הדוהי ןופצבו ןורמושה
 
 
1979  :המקה תנש 
.םנוד 40,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 20,000  
:היסולכוא 
---  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
זכרמו תובאה ץרא ןימינב טבש תלחנ םש לע
.לארשי תוכלממל
 
:תושרה תבותכ 
חרזמ .נ.ד תוגספ ,ןימינב הטמ תירוזא הצעומ
,02-9977111 :ןופלט ,90624 .דוקימ ,ןימינב
02-9973113 :סקפ