:םוקימ 
תוירוזאה תוצעומב תלבוג םיבחרמ
ינבו לוכשא ,התזע ,בגנה רעש
איה םיקפוא ריעה .ןועמש
.םיבחרמ יככותב תעלבומ
 
 
1951  :המקה תנש 
.םנוד 480,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 7,500  
:היסולכוא 
---  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
ויבחרמ ינפ לע םישורפ הצעומה יבושי
.המש ןאכמו ,בגנה לש םיירושימה
 
:תושרה תבותכ 
ענ ראוד םיבחרמ שגפמ ,םיבחרמ תירוזא הצעומ
,07-9929420 :ןופלט ,84100 דוקימ ,בגנה
07-9929427 :סקפ