:םוקימ 
.ןותחתה לילגהו לאערזי קמעב  
 
1993  :המקה תנש 
.םנוד 15,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 10,000  
:היסולכוא 
---  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
.עגשמ ףונ בושי לכל  
:תושרה תבותכ 
תרצנ 1108 .ד.ת ,לילגה ףונ תירוזא הצעומ
,06-461414 :ןופלט ,17000 .דוקימ ,תילע
06-461417 :סקפ