:םוקימ 
.בגנה לש ינופצה וקלחב תנכוש
תיברעמ תינופצ מ"ק 30-40 -כ תאצמנ
.עבש-ראב ריעל
 
 
1951  :המקה תנש 
.םנוד 200,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 6,528  
:היסולכוא 
.םיבשות 10,000 לעמ  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
---  
:תושרה תבותכ 
.דוקימ ,בגנה .נ.ד ,התזע תירוזא הצעומ
07-9942203 :סקפ ,07-9942881 :ןופלט ,85200