:םוקימ 
.עבש ראבל ןולקשא ןיב  
 
1950  :המקה תנש 
.םנוד 180,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 6,000  
:היסולכוא 
םינש רשעב םיבשות 8,000
.תובורקה 
:תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
--------  
:תושרה תבותכ 
,ןולקשא ףוח .נ.ד ,בגנה רעש תירוזא הצעומ
,6806327, 07-6806216 :לט ,78100 .דוקימ
07-6806260 :סקפ
 
 
  תימוקמה תושרה רתא
בגנה רעש תפמ
בגנה רעש רוזיאב םיצוביקל רושיק