:םוקימ 
שגפמב תאצמנ ריפש תירוזא הצעומ
.הלפשהו ימורדה ףוחה רושימ ןיבש
תירוזאה הצעומה הב תלבוג ןופצב
שיכל ,באוי חרזמב ,היבוט ראב
ברעמבו שיכל םורדב ,תג תירק ריעהו
.באוי לש תעלבומו ןולקשא ףוח
 
 
1950  :המקה תנש 
.םנוד 160,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 7,000  
:היסולכוא 
------------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
תבשוי םכל ירבע" ,ריפס ,תיארקמ ריע םשכ
.(א"י ,'א ,הכימ) "ריפש
 
:תושרה תבותכ 
,אריפש זכרמ ראד ,ריפש תירוזא הצעומ
:סקפ ,08-8582201-3 :ןופלט ,79411 .דוקימ
08-8501790