:םוקימ 
תירוזא הצעומב תלבוג ןופצב
רהנ יחרזמה הלובג ,ןדריה-קמע
תירוזא הצעומב תלבוג םורדב ,ןדריה
ברעמ םורדב ,(קזב לחנ) ןדריה-תעקב
ברעמבו ןורמוש תירוזא הצעומב
.עובלג תירוזא הצעומב
 
 
1949  :המקה תנש 
.םנוד 240,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 11,000  
:היסולכוא 
---  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
---  
:תושרה תבותכ 
תעקב .נ.ד ,ןאש-תיב תעקב תירוזא הצעומ
,06-6065850 :ןופלט ,10710 דוקימ ,ןאש תיב
06-6065862 :סקפ
 
 
  תימוקמה תושרה רתא
ןאש תיב תעקב .א.מ רתא