:םוקימ 
הצקב תמקוממ "לילגה עבצא"
.לארשי תנידמ לש יחרזמ-ןופצה
תודרומ הנופצב ,ןלוגה תמר החרזממ
דע ,המורדב ,ןונבלה ירהו ןומרחה
ברעממו תרנכל ןופצמש םירהה ילופיש
ירה סכר ,ןונבלה ירה לש םכשמה ,הל
תודרומ ,יזכרמה לילגה ירה ,ילתפנ
דעימע בחורה שיבכ ךאוב ןענכ רה
.דורפ
 
 
1950  :המקה תנש 
.םנוד 290,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 15,500  
:היסולכוא 
םיבשות 20,000
.(2014 תנשב) 
:תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
.יפרגואיגה םוקימה  
:תושרה תבותכ 
90000 .ד.ת ,ןוילעה לילגה תירוזא הצעומ
,6945611 :ןופלט ,12100 .דוקימ ,הניפ שאר
06-6945607 :סקפ