:םוקימ 
.ןורבחל עבש ראב ןיב  
 
1982  :המקה תנש 
.םנוד 800,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 3,800  
:היסולכוא 
---  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
.תורוקמהמ  
:תושרה תבותכ 
.נ.ד ,לאינתע ,ןורבח-רה תירוזא הצעומ
:ןופלט ,90407 .דוקימ ,ןורבח-רה
02-9963236 :סקפ ,02-9969111