:םוקימ 
.ןוילעה לילגב  
 
1976  :המקה תנש 
.םנוד 104,400  :טופיש חטש 
.םיבשות 3,400  
:היסולכוא 
.םיבשות 10,000  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
- הצעומה לש יפרגואיגה המוקימ יפ לע
.ןומרחה תואובמב
 
:תושרה תבותכ 
שאר ,15 .ד.ת ,ןומרחה תואובמ תירוזא הצעומ
,04-6942955 :ןופלט ,12000 .דוקימ ,הניפ
04-6943063 :סקפ