:םוקימ 
שיבכל תיחרזמ ,ג"בתנל א"ת ןיב
דודשא-א"ת
 
 
1949  :המקה תנש 
.םנוד 5,000  :טופיש חטש 
. םיבשות 28,000  
:היסולכוא 
.םיבשות 60,000  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
הדוהי 'ר לש ומש לע היורק הדוהי רוא
תיתדה תונויצה ירשבממ ,וביירס דילי ,יעלקלא
.-19ה האמב
 
:תושרה תבותכ 
,הדוהי-רוא הנגהה 'חר ,הדוהי-רוא תייריע
:סקפ ,03-5388111 :ןופלט ,60373 .דוקימ
03-5339529
 
 
  תוימוקמ תויושר
ןויבס הוונב םייחה תוכיאל התומעה
דעו" רותב העודיה ,התומעה .ןויבס הוונב םייח תוכיאל התומעה רתא
םיפתושמ םירוגמ ,הביבס תוכיא ,תוברת ,ךוניח יניינעב תלפטמ "הנוכשה
.םינוש םילאפיצינומ םיאשונו