:םוקימ 
םיל למרכה ןיב הפיחל םורדמ
.ןוכיתה
 
 
1948  :המקה תנש 
.םנוד 6,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 20,000  
:היסולכוא 
----------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
התנבנ ויתוברוח לע ."הריט" יברעה רפכה
.-16.7.48ב ,ושוביכ רחאל למרכ תריט
 
:תושרה תבותכ 
,39100 .דוקימ ,49 .ד.ת ,למרכ תריט תייריע
04-8571722 :סקפ ,04-8574241 :ןופלט
 
 
  תימוקמה תושרה רתא
למרכה תריט לש ימשר רתאל