:םוקימ 
.יזכרמה ןותחתה לילגה  
 
.הריפסה ינפל 3,500  :המקה תנש 
םנוד 9,700  :טופיש חטש 
םיבשות 21,000  
:היסולכוא 
----  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
ךלמה י"ע ןינחס השבכנ ס"הנפל 586 תנשב
"יניגוס" וא "הנאגס" םוקמל ארקש ינשה ןוגרס
תרחא הרבס .דקפמה לש ובשומ םוקמ ושורפש
"ןינכוס" הלימהמ אב םשה יכ תעבוק
םתדובעו םוקמב ובשייתה רשא ,םינכוס-תימראב
.םידחוימ םיפדצ ףוסיא התיה
 
:תושרה תבותכ 
,35 .ד.ת 20173, .דוקימ ,ןינ'חס תייריע
06-6742859 :סקפ ,06-6741208 :ןופלט