:םוקימ 
.הפיח ץרפמ  
 
1934  :המקה תנש 
םנוד 7,200 -כ  :טופיש חטש 
.םיבשות 40,000  
:היסולכוא 
------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
,קילאיב ןמחנ םייח ימואלה ררושמה ש"ע
.ריעה המקוה הבש הנשב רטפנש
 
:תושרה תבותכ 
.דוקימ ,110 .ד.ת ,קילאיב תירק תייריע
04-8732130 :סקפ ,04-8731111 :ןופלט ,27100
 
 
  ךוניח
קילאיב טרוא
ןוכיתה רפסה תיב ,קילאיב טרוא לש רתאה
.קילאיב תירק לש

רפסה תיב ידימלת ידי לע םקומ רתאה