:םוקימ 
,יזכרמ םיכרד תמוצב הנידמה בלב
.עבש ראבמ מ"ק 50
 
 
1950  :המקה תנש 
.םנוד 5,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 22,000  
:היסולכוא 
-כ 2015 תנש דע
.םיבשות 45,000 
:תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
1958 תנשב תימוקמ הצעומל בושיה תזרכה םע
הכרעהו הרקוה תואכ יכאלמ תירקל ומש בסוה
םתמורת לע סל'גנא סולב תידוהיה הליהקל
תא םשה לביק ןכ ומכ .הנידמהו םוקמה בושיל
אשמ" ,'א קוספ 'א קרפ יכאלמ רפסמ ותארשה
."יכאלמ דיב לארשי-לא 'ה רבד
 
:תושרה תבותכ 
,83100 .דוקימ ,1 .ד.ת ,יכאלמ תירק תייריע
08-8586220 :סקפ ,08-8500888 :ןופלט