:םוקימ 
וכע ,הפיח םירעה שלושמ עצמאב
.תרצנו
 
 
1910  :המקה תנש 
.םנוד 22,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 30,000  
:היסולכוא 
-----  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
ימלסומה איבצמל רושק תיברעב המש רוקמ
םילחה תודגא יפל רשא סאעלא ןב ורמוע ללוהמה
ןמזב הנייעמ יממ ותייתש בקע ותלחממ אפרתהו
רוקמ ךדיאמו ,הירוסמ הרזח וכרדב הב ותיינח
רכזנ המשו רחאמ ,םעה-רפוש ירבעה המש
.ןירדהנסל זכרמ השמישו ,דומלתב
 
:תושרה תבותכ 
.דוקימ ,םערפש ,3 .ד.ת ,םערפש תייריע
04-9865435 :סקפ ,04-9860303 :ןופלט ,20200