:םוקימ 
רושימל בורק ,יברעמה ןותחתה לילגב
-כ וכעמ מ"ק 20 -כ לש קחרמב ףוחה
ןופצמ מ"ק 5 -כו הפיחמ מ"ק 30
.םערפשל
 
 
1956  :המקה תנש 
.םנוד 36,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 22,000 -כ  
:היסולכוא 
----  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
לעב םש-לע - תחאה :תואסרג יתש הרמת םשל
- היינשהו ,הרותב רכזנה ינענכ ךיסנ ,רמות
.םוקמה יבשות ולדיג םתוא םירמתה םש-לע
 
:תושרה תבותכ 
:לט ,24930 .דוקימ ,הרמת תייריע
04-9945584:סקפ ,04-9946627